• Poniedziałek, 22 Lipiec 2024, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
 
 

Strefa ekonomiczna

Gmina Jasienica leży w obszarze administrowanym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (KSSE).

Oznacza to, iż firmy realizujące nowe inwestycje mogą liczyć na ulgi w podatku dochodowym, które są przyznawane na podstawie decyzji o wsparciu wydawanej przez KSSE.

Ulga w podatku dochodowym

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy.

Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:

1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

• Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% poniesionych kosztów inwestycyjnych

• Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej

2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KREACJĘ NOWYCH MIEJSC PRACY:

• Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie

• Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

3. Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym w gminie Jasienica wynosi 10 lat.

Zwolnienie podatkowe jest wsparciem udzielanym na realizację nowych inwestycji, przez które rozumie się:

• inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa,

• zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

• dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,

• zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyłączenia

Decyzja o wsparciu nie jest jednak wydawana, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie między innymi:

• wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów,

• obiektów budowlanych i robót budowlanych,

• handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych.

Przykład - ulgi podatkowe dla małych firm.

Małe firmy działające w gminie Jasienica mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego CIT/PIT w wysokość 45% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy (do wyboru).

Przykład kalkulacji pomocy publicznej dla małej firmy

 

Wydatki inwestycyjne

PLN

Nowe miejsca pracy

PLN

I. Zakup terenu

1 mln

I. Miesięczne koszty pracy pracodawcy

4 000

II. Budynki i budowle

4 mln

II. Nowe miejsca pracy

30

III. Inne środki trwałe

5 mln

III. Dwa lata = 24 miesiące

24

suma (I + II + III)

10 mln

iloczyn  (I x II x III)

2,88 mln

Pomoc publiczna Śląsk (45%)

4,5 mln

Pomoc publiczna Śląsk (45%)

1,296 mln

  Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT/PIT do momentu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 4,5 mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 1,296 mln (w oparciu o nowe miejsca pracy).

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

1) ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

W celu poznania wymagań jakie trzeba spełnić, aby uzyskać decyzję o wsparciu zapraszamy na stronę internetową Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

www.ksse.com.pl

oraz do kontaktu bezpośredniego:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Siedziba główna

ul. Wojewódzka 42

40-026 Katowice

e-mail: ksse@ksse.com.pl

Infolinia dla inwestorów: 505-102-102

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska

ul. Muzealna 1/1 44-240

Żory e-mail: zory@ksse.com.pl

tel.: +48 32 435 16 16

logo Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.