• Środa, 17 Kwiecień 2024, imieniny Anicety, Klary, Rudolfina
 
 

HISTORIA

Przemówienie wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny podczas konferencji, towarzyszącej otwarciu Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej 1 czerwca 2015 r.

 
         Szanowni i zacni Goście, drodzy Mieszkańcy Gminy Jasienica, szanowni Państwo. Dzisiejszy dzień jest szczególny dla całej społeczności Gminy Jasienica. Patrząc na historię minionych ponad 20 lat – w czasie których dane mi było pracować w Gminie Jasienica, najpierw pełniąc funkcje radnego od 1994 r., a następnie od 1998 r. Wójta Gminy – mogę powiedzieć, że dzień dzisiejszy jest chyba najważniejszy w perspektywie rozwoju wszystkich 14 sołectw w Gminie Jasienica. Dzisiaj, 15 lat po wejściu w nowe Millenium, dla Gminy Jasienica zaczyna się nowa era. Nasza Gmina wykonuje krok milowy w kierunku swojej przyszłości. Ten dzisiejszy krok poprzedziły lata prawdziwego sprintu, jaki musieliśmy w krótkim czasie wykonać, aby doprowadzić do otwarcia pierwszej w Polsce Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Ten wysiłek był bardzo wyraźnie ukierunkowany – na stworzenie przyjaznego klimatu do powstania nowych miejsc pracy, tak dzisiaj potrzebnych w zjednoczonej Europie. To wysiłek, który już wkrótce przełoży się na rozwój i wzrastające wpływy do budżetu Gminy Jasienica.
 
wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna
 
Ziemia, której nie było
 
         Szanowni Państwo. Oddanie do użytku w pełni uzbrojonego terenu o powierzchni 71 ha – a zarazem rozpoczęcie prac nad przygotowaniem kolejnych 70 ha pod dalszy rozwój – to na pewno moment, który można uznać za historyczny, o szczególnym znaczeniu dla całego naszego regionu. Pozwólcie proszę, że powiem w kilku słowach, jak do tego doszło.
         O stworzeniu miejsca, przyjaznego przedsiębiorcom, gdzie powstawałyby zakłady pracy, dające zatrudnienie mieszkańcom, a samorządowi podatki, myślałem od dawna. Już na początku pierwszej dekady XXI wieku rozpocząłem starania o pozyskanie na terenie Gminy Jasienica odpowiednich gruntów, tj. 90 ha, jakie były we władaniu ówczesnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu.
         Rozmowy o nieodpłatnym przejęcia tych gruntów od Agencji nie przynosiły żadnego efektu. W roku 2005 o pomoc w negocjacjach poprosiłem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Jana Grelę i Radnego Wojewódzkiego Pana Karola Stasicę. I ta wizyta nic nie zmieniła. Wszystko wskazywało na to, że Agencja nie jest gotowa na podjęcie takiej decyzji. I wtedy to otrzymałem informację, że Agencja zwraca się do Gminy Jasienica o przygotowanie wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania dla tej działki. Ucieszyłem się, że coś drgnęło, że Gmina Jasienica będzie mogła pozyskać ten potrzebny jej teren. Szybko zostałem jednak pozbawiony nadziei – Agencja teren ten przygotowywała do sprzedaży.
         Agencja grunty wyceniła na kwotę 1,83 zł za mkw., co oznaczało, że cała działka 71 ha o wartości 1.310.311,00 zł może zmienić właściciela, ponieważ grunty zostaną sprzedane w formie przetargu. Po zapoznaniu się z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, szybko doszedłem do wniosku, że stając do takiego przetargu jako Gmina, jesteśmy bez jakichkolwiek szans. Wójt jako organ wykonawczy Gminy, stając do przetargu musi wcześniej otrzymać od Rady Gminy uchwałę z dokładnie zapisaną kwotą, do jakiej może licytować nieruchomość. Uchwała Rady Gminy jest jawna, co oznacza, że każdy inny startujący w przetargu już wcześniej wie, do jakiej kwoty Wójt może licytować. I przebić go choćby o złotówkę. W tym momencie zrozumiałem, że w zwykłym trybie Gmina nigdy nie kupi interesującego nas gruntu, bo przegra każde postępowanie przetargowe.
 
  Grunt   Grunt
 
Ojcowie Cystersi
 
         Upływały kolejne tygodnie, gdy nagle nadeszła informacja o wielkim poruszeniu w Agencji. Sprawiło to Opactwo Ojców Cystersów z Krakowa, które do opolskiej Agencji wystąpiło z wnioskiem o należny im zwrot ziem niegdyś utraconych. Jako, że w Krakowie takich gruntów Agencja już nie posiadała, Ojcowie wskazali ziemię w Gminie Jasienica. Zgodnie z ustawą Ojcowie Cystersi mieli pierwszeństwo i bez udziału w postępowaniu przetargowym przejmowali ziemię za cenę wyznaczoną do przetargu, czyli 1,83 zł za m 2 .
         W niedługim czasie Ojcowie Cystersi stali się właścicielami gruntu. Jako osoba wierząca pogodziłem się z tym faktem. Stwierdziłem, że niech im ten grunt służy jak najlepiej. Kiedyś odebrano im majątek, wiem, co to znaczy, bo spotkało to przecież także moją rodzinę. Jednak pewnego dnia, nie wiem, jak to nazwać – może objawieniem – zadałem sobie pytanie: czy nie warto zapytać, co Ojcowie Cystersi zamierzają z przejętym gruntem zrobić. Czy będą go uprawiać, a może chcą sprzedać?
         Skontaktowałem się z mecenasem w Krakowie, który w imieniu Ojców Cystersów zarządzał tym gruntem, i umówiłem się na spotkanie. Powiedziałem mu, że Gmina od kilku lat bezskutecznie starała się o pozyskanie tego terenu. Zapytałem też, czy przypadkiem nie byłoby możliwe wykupienie ziemi potrzebnej Gminie. Nie otrzymałem od razu odpowiedzi, lecz mecenas obiecał, że moja propozycja zostanie przedstawiona Opactwu. Po kilku dniach otrzymaliśmy wiadomość, że Ojcowie Cystersi rozważają możliwość sprzedania terenu Gminie.
         Wielkiej radości z tej informacji towarzyszyła niepewność – za jaką cenę Gmina jest w stanie ten grunt zakupić. W tym czasie prowadziłem starania, aby na zakup znaleźć pieniądze w budżecie Gminy Jasienica. Z dużą niepewnością pojechałem do Krakowa na rozmowy. Przedstawiłem nasze plany, że na gruntach powstałoby miejsce, służące rozwojowi Gminy i regionu. Gdy Ojcowie Cystersi to usłyszeli, zgodzili się sprzedać ziemię za cenę, za jaką Agencja ją wyceniła tj. 1,83 zł za m 2 ., co w tym czasie było symboliczną wartością za taki grunt. Z dobrą wiadomością przyjechałem do Gminy, należało szybko zwołać sesję Rady Gminy, na której Wójt miał zaproponować, z jakich pozycji w budżecie gminy ten grunt zostanie zakupiony. Zaproponowałem Radzie Gminy taką uchwałę. Radni uchwalili korektę budżetu i 10 października 2007 r. podpisałem akt notarialny o zakupie gruntu na rzecz Gminy Jasienica od Ojców Cystersów o powierzchni 71 ha za kwotę 1.310.311,00 zł.
 
 
  Budowa   Budowa
Następnie było trzeba zmienić plan, a to nie takie proste.
 
         Aby ziemia mogła zostać wykorzystana pod rozwój, musiała zmienić swoje przeznaczenie z rolniczego na przemysłowo-usługowe. Już jakiś czas przed zakupem gruntów w Gminie Jasienica podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica – było to 28 lutego 2007 r. Nastąpiły kolejne etapy procedury. 22 września 2008 r. nastąpiło pierwsze wyłożenie studium do publicznego wglądu z informacją, że Gmina zakupiony teren chce przekwalifikować na teren przemysłowo-usługowy. Wcześniej otrzymała wszystkie potrzebne zgody od dyr. Regionalnego Ochrony Środowiska w Katowicach. 14 maja 2009 r. nastąpiło drugie wyłożenie tego opracowania do publicznego wglądu. W ten sposób wszyscy mieszkańcy mogli się z nim zapoznać i złożyć swoje uwagi. 8 kwietnia 2010 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie studium dla 71 ha gruntu z przeznaczeniem na cele przemysłowo-usługowe.
         Równolegle przebiegała inna procedura. 28 lutego 2008 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania dla tych terenów. 10 maja 2010 r. nastąpiło pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu, który zakładał przekwalifikowanie tego terenu z rolnego na przemysłowo-usługowe. 26 kwietnia 2011 r. w celu zaopiniowania przez mieszkańców Gminy Jasienica nastąpiło drugie wyłożenie planu do publicznego wglądu, aby mieszkańcy mogli się w tej kwestii wypowiedzieć. W końcu 30 czerwca 2011 r. Rada Gminy podjęła uchwałę, że w planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczenie działki 8 104/6 o pow. 71 ha zmienia się z rolnego na przemysłowy.
 
Ze wsparciem unijnych funduszy
 
         Wkrótce potem pojawiła się możliwość pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO) na lata 2007-2013 na pełne uzbrojenie tego terenu, a więc na wybudowanie dróg, chodników, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągów. I tu pojawił się problem, bo warunkiem złożenia wniosku było złożenie gotowego projektu, którego Gmina nie posiadała. Zaproponowałem więc Radzie Gminy, aby przystąpić do opracowania pełnej dokumentacji wraz z potrzebnymi projektami branżowymi, na pełne uzbrojenie terenu – na co Rada wyraziła zgodę. W ten sposób rozpoczęliśmy w Urzędzie Gminy bardzo mozolną, a jednocześnie wymagającą pośpiechu pracę, aby w dwa miesiące przygotować pełny projekt budowlany. Wypadki potoczyły się błyskawicznie. 8 sierpnia 2012 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniliśmy firmę projektową na opracowanie projektu budowlanego na pełne uzbrojenie tego terenu. Było to konsorcjum firm Projekty i Nadzory Drogowe EUROPROJEKT Andrzej Kula i Elmontaż sp. z o.o. 4 września 2012 r. złożyłem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek do Programu RPO o dofinansowanie budowy infrastruktury terenu. 9 października 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej otrzymaliśmy pozwolenie na budowę.
         W I kwartale 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs, w którym startował nasz wniosek. Okazało się, że na całe województwo śląskie Gmina Jasienica otrzymała drugie co do wielkości dofinansowanie. Prace ruszyły pełną parą. Rozpisaliśmy przetarg na roboty budowlane i na nadzór inwestycji. 15 maja 2013 r. podpisałem umowę na nadzór inwestorski z firmą Nadzory i Usługi Inwestorskie Mirosława Łukasik z Wodzisławia Śląskiego na kwotę 270.600,00 zł, zaś 5 sierpnia 2013 r. –na wykonawstwo robót z firmą Eurovia Polska S.A. na kwotę 21.909.253,71 zł. Roboty trwały do maja 2015 r.
 
Podpisanie umowy na nadzór inwestorski
 
Pierwsza w Polsce niskoemisyjna
 
         Jednocześnie uznałem, że nasza strefa ekonomiczna może mieć swój własny charakter, odróżniający ją od innych terenów tego typu. We wrześniu 2012 r. poprosiłem Pana Profesora Jerzego Buzka o wsparcie. Pan Profesor był wtedy Przewodniczącym Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji, działającej przy Ministerstwie Gospodarki, i dwukrotnie zaprosił mnie na posiedzenie. Na tych spotkaniach zostały opracowane założenia do powstania w Jasienicy pierwszej w Polsce strefy niskoemisyjnej. Uroczyście w dniu 12 października 2012 r. w naszej Gminie została podpisana Deklaracja Intencji w sprawie powstania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, którą podpisali Pan prof. Jerzy Buzek, Pan Bernard Błaszczyk – dyr. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Pan Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji z Warszawy. W maju 2014 r. Pan Profesor Jerzy Buzek wizytował Strefę podczas prac budowlanych.
         Z kolei w grudniu 2014 r. poprosiłem Komisarz Rynku Wewnętrznego i Usług Unii Europejskiej Panią Elżbietę Bieńkowską o pomoc w pozyskaniu środków finansowych w celu utworzenia programu wsparcia do budowy odnawialnych źródeł energii w Gminie Jasienica. W styczniu Pani Komisarz odwiedziła Jasienicę, gdzie omówiliśmy kolejny raz możliwość pozyskania środków finansowych bezpośrednio z budżetu UE.
         Pomysł stworzenia pierwszej w Polsce ekonomicznej strefy niskoemisyjnej wzbudził spore zainteresowanie i uznanie. W roku 2014 wizytował budowę strefy Pan Adam Ździebło, Wiceminister Rozwoju Regionalnego oraz Infrastruktury i Rozwoju. Także wielu zainteresowanych inwestorów interesowało się postępem prac, czekając na dzień dzisiejszy, jakim jest oddanie do użytku pierwszej w Polsce Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.
 
To nie koniec
 
         Tak docieramy do dnia dzisiejszego. W dniu 26 marca 2015r. został ogłoszony przetarg na zbycie pierwszej działki na nowo wybudowanej strefie o pow. 2,4879 m 2 . Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte 1 czerwca 2015 r. Pierwszą działkę w pierwszej w Polsce Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej o pow. 2.4879 mkw. zakupiła firma CMB sp. z o.o. z Wyr za kwotę 3.239.633,00 zł (CONTEYOR sp. z o.o., Barbara Karpel Siluk).
 
Helder Camara powiedział kiedyś:
„Jeżeli marzy tylko jeden człowiek,
pozostanie to tylko marzeniem.
Jeśli zaś będziemy marzyć wszyscy razem,
będzie to już początek nowej rzeczywistości.”
 
         Marzyliśmy i stało się to rzeczywistością. Chcę jeszcze przypomnieć słowa naszego Papieża, które dobrze oddają to, czym ma być nasza inicjatywa:
 
Prawo do inicjatywy gospodarczej jest ważne nie tylko dla jednostki, ale także dla dobra wspólnego.” I jeszcze: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.
 
         Niech ta Strefa od dziś będzie wielką radością dla tych, którzy w niej zainwestują własne środki, i dla tych, którzy w niej zdobędą zatrudnienie, a dla wszystkich mieszkańców Gminy Jasienica będzie żyłą złota, pozwalająca realizować następne cele budżetowe tej Gminy.
 
Janusz Pierzyna
Wójt gminy Jasienica
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.